Privacyverklaring

Mireille de Vries, Orthopedagoog

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 27373640

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Mireille de Vries, Orthopedagoog geleverde producten en diensten. Mireille de Vries, Orthopedagoog gevestigd te Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verkrijgen en verwerken

Mireille de Vries, Orthopedagoog verkrijgt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en producten, of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Mireille de Vries, Orthopedagoog van u nodig heeft of welke noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Mireille de Vries, Orthopedagoog in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht en geboortedatum
 • Contactgegevens (o.a. email adres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Gespreksverslagen
 • Correspondentie
 • Bankgegevens

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

In geval van informatie aanvraag of verstrekking uwerzijds, of zodra u een zakelijke overeenkomst heeft met Mireille de Vries, Orthopedagoog, willen wij u optimaal van dienst zijn. Daarnaast zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften en verplichtingen. In dit kader gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie met u als cliënt
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Agenda en afspraken beheer
 • Informeren van cliënten omtrent wijzigingen in onze dienstverlening of hieraan verbonden voorwaarden
 • Facturering en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke en fiscale verplichtingen inclusief de minimale bewaarplicht
 • Het beslechten van geschillen

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mireille de Vries, Orthopedagoog gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mireille de Vries, Orthopedagoog zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mireille de Vries, Orthopedagoog zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Mireille de Vries, Orthopedagoog verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals IT-leveranciers of andere faciliterende derden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht en de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mireilledevries.nl

Beveiliging

Mireille de Vries, Orthopedagoog hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik. Iedere persoon die bij Mireille de Vries, Orthopedagoog toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens, tenzij anders bepaald bij wet- en regelgeving. In het geval Mireille de Vries, Orthopedagoog gebruik maakt van de diensten van derden, zullen wij naast de genoemde verwerkersovereenkomst afspraken maken over de wijze van beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mireille de Vries, Orthopedagoog u hierover binnen 5 werkdagen na ontvangst informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mireilledevries.nl

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@mireilledevries.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18 mei 2018